محصول ایرانی....افتخار ایرانی

نمایشگاه لوازم خانگی تهران دی ماه 1392