محصول ایرانی....افتخار ایرانی

دستگاههای جدید

در جهت به روز رسانی خط تولید و افزایش ظرفیت, شرکت نیوساد پلیمر ایرانیان اقدام به وارد نمودن دستگاههای تزریق 200 تن…