محصول ایرانی....افتخار ایرانی

 

  •      آزمایشگاه شرکت نیوساد پلیمر ایرانیان مجهز به دستگاههای تنسایل، رئومتر، آون، رزیلیانس، سختی سنج دیجیتالی، ترازوی آزمایشگاهی دقت 0.001 و کیت دانسیته می باشد.
  •      همچنین واحد تکنیکال آزمایشگاه با توجه به آموزشها و داشتن مهارتهای لازم، توانایی انجام انواع تستهای مشتریان محترم این شرکت مطابق با تست پلن مورد نظر را دارد.