محصول ایرانی....افتخار ایرانی

جلسه مدیریتی 92/08/06

جلسه مدیریتی شرکت نیوساد پلیمر ایرانیان در تاریخ 92/08/06 با حضور جناب آقای حسینی مدیرعامل شرکت، آقای مهندس سعید یزدانی مشاور شرکت، آقای احمدرضا علی نقیان مدیر کارخانه، مهندس محمودرضا علی نقیان مدیر بازرگانی و آقای فرید یزدانی مدیر کیفیت شرکت برگزار گردید.session