محصول ایرانی....افتخار ایرانی

جلسه آموزشی

باتوجه به نیاز پرسنل به ٱموزش و یادگیری و استفاده از آموزشهای گوناگون در راستای تحقق اهداف شرکت، جلسه آموزشی ایمنی و بهداشت با موضوع دیابت و فشار خون در تاریخ 93/02/10 در کلاس آموزش این شرکت برگزار گردید.

کلاس آموزش

کلاس آموزش